search-icon close-search-icon
0
cart-icon close-cart-icon

Sekretess & cookies

Denna webbplats nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Denna webbplats använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna och externa statistiksystem, anpassa annonser analysera vår trafik som vi delar med våra samarbetspartners (tex google´s tjänster)
Mer information finns på följande länk.  Googles integritetspolicy och användarvillkor

Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

Integritetspolicy
Senast uppdaterad den 17 mars 2023
Ikraftträdandedatum 17 mars 2023

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Chipnplay AB, Ångpannegatan 2, Västra Götaland 41705, Sverige, e-post: info@chipnplay.se, telefon: 031- 220 320 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår hemsida ( www.chipnplay.se ). (tjänsten"). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.


1) INFORMATION VI SAMLAR IN:


Vi kommer att spara och behandla följande personuppgifter om dig:
2) Namn
3) E-post
4) Mobilnummer
5) Födelsedatum
6) Adress
7) Betalningsinfo


8) HUR VI SAMLAR IN DIN INFORMATION:


Vi samlar in/tar emot information om dig på följande sätt:
9) När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar in personlig information
10) Interagerar med webbplatsen
11) Från offentliga källor


12) HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:
13) Marknadsföring/ PR
14) Skapar användarkonto
15) Bearbetar betalning
16) Support
17) Administrationsinformation
18) Riktad reklam
19) Hantera kundorder
20) Hantera användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi får ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilket vi ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra annat av lag.

21) HUR VI DELAR DIN INFORMATION:

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att begära ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:
22) Annonstjänst
23) Analytics

Vi kräver att sådan tredje part använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda syfte.

Vi kan också avslöja din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag kommer dina uppgifter att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

24) LAGRING AV DIN INFORMATION:

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge som vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

25) DINA RÄTTIGHETER:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@chipnplay.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direkt marknadsföringskommunikation eller den profilering vi genomför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på info@chipnplay.se.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de erforderliga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

26) COOKIES ETC.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

27) SÄKERHET:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

28) KLAGOMÅL/DATASKYDDSMÅL:

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss kan du maila vår Klagomålshandläggare på Chip n play AB, Ångpannegatan 2, e-post: info@chipnplay.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Policy
Last Updated On 17-Mar-2023
Effective Date 17-Mar-2023

This Privacy Policy describes the policies of Chipnplay AB, Ångpannegatan 2, Västra Gotaland 41705, Sweden, email: info@chipnplay.se, phone: 031- 220 320 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( www.chipnplay.se ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service. We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

1. INFORMATION WE COLLECT:

We will collect and process the following personal information about you:

2. Name
3. Email
4. Mobile
5. Date of Birth
6. Address
7. Payment Info

8. HOW WE COLLECT YOUR INFORMATION:

We collect/receive information about you in the following manner:

9. When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
10. Interacts with the website
11. From public sources
12. HOW WE USE YOUR INFORMATION: We will use the information that we collect about you for the following purposes:
13. Marketing/ Promotional
14. Creating user account 15. Processing payment
16. Support
17. Administration info
18. Targeted advertising
19. Manage customer order
20. Manage user account

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

21. HOW WE SHARE YOUR INFORMATION:

We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

22. Ad service
23. Analytics

We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.
We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

24. RETENTION OF YOUR INFORMATION:

We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after users terminate their accounts or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

25. YOUR RIGHTS:

Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@chipnplay.se. We will respond to your request in accordance with applicable law.
You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@chipnplay.se. Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

26. COOKIES ETC.

To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

27. SECURITY:
The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

28. GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:

If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Chip n play AB, Ångpannegatan 2, email: info@chipnplay.se. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Powered by Talex e-handelssystem